بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 225,722 83.51 1,173,806 84.74 1,280,456 86.79 1,159,863 76.27
اوراق مشارکت 11,950 4.42 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 25,029 9.26 149,534 10.8 120,648 8.18 227,956 14.99
وجه نقد 361 0.13 11 0 10 0 1 0
سایر دارایی ها 6,378 2.36 61,755 4.46 74,158 5.03 133,006 8.75
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 110,907 41.03 486,469 35.12 501,065 33.96 504,357 33.16