بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/11/23

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 169,707 81.87 831,191 86.55 802,531 88.03 763,448 86.72
اوراق مشارکت 12,666 6.11 34,602 3.6 7,842 0.86 7,902 0.9
سپرده بانکی 19,494 9.4 65,645 6.84 81,418 8.93 90,951 10.33
وجه نقد 384 0.19 2 0 1 0 1 0
سایر دارایی ها 3,790 1.83 26,451 2.75 19,892 2.18 18,077 2.05
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 86,289 41.63 477,270 49.7 448,357 49.18 438,030 49.75