جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/09/19

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 298,792 84.95 1,703,992 91.27 1,608,118 94.6 1,759,905 92.06
اوراق مشارکت 11,306 3.21 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 30,601 8.7 99,116 5.31 40,689 2.39 111,410 5.83
وجه نقد 343 0.1 45 0 17 0 1 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 10,021 2.85 63,829 3.42 51,130 3.01 40,398 2.11
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 132,208 37.59 502,552 26.92 476,581 28.03 502,339 26.28