بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/03

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 191,078 83.26 882,088 91.91 991,767 93.65 959,703 83.13
اوراق مشارکت 12,384 5.4 4,067 0.42 0 0 0 0
سپرده بانکی 20,433 8.9 59,968 6.25 54,993 5.19 83,825 7.26
وجه نقد 373 0.16 10 0 15 0 1 0
سایر دارایی ها 4,195 1.83 13,641 1.42 12,196 1.15 110,947 9.61
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 97,253 42.38 460,915 48.02 487,120 46 426,020 36.9