بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/07/21

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 268,383 83.82 1,507,365 84.89 1,797,869 87.18 1,916,085 87.93
اوراق مشارکت 11,559 3.61 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 30,221 9.44 181,302 10.21 187,220 9.08 211,148 9.69
وجه نقد 349 0.11 8 0 10 0 1 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 8,934 2.79 86,926 4.9 77,143 3.74 51,798 2.38
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 124,279 38.82 518,281 29.19 532,995 25.85 566,239 25.99