بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/08/21

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 142,724 80.86 747,786 69.81 923,870 74.44 945,791 76.38
اوراق مشارکت 7,366 4.17 41,924 3.91 61,908 4.99 104,896 8.47
سپرده بانکی 17,577 9.96 236,331 22.06 225,687 18.18 159,828 12.91
وجه نقد 400 0.23 269 0.03 750 0.06 6 0
سایر دارایی ها 7,637 4.33 44,869 4.19 28,890 2.33 27,769 2.24
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 70,339 39.85 423,922 39.58 534,175 43.04 550,096 44.42