Menu

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینة بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينة اوراق بهادار بین همة سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلية حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاري کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

اين صندوق از نوع صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در سهام است و اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام و حق‌تقدم خرید سهام می‌کند. از ابتداي ماه سوم فعاليت تا ٦٠ روز مانده به پايان دورة فعاليت صندوق، نصاب‌های زیر براساس ارزش روز دارايي‌هاي صندوق رعایت می‌شود:

  شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
  سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران حداقل 70% از كل دارايي هاي صندوق
 1 سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر
1-1 پذیرفته شده در بورس تهران حداکثر 10% از كل دارايي هاي صندوق
 1-2 پذیرفته شده در فرابورس ایران حداکثر 5% از كل دارايي هاي صندوق
2 2 سهام و حق تقدم طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر 30% از كل دارايي هاي صندوق
3 سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران حداکثر 20% از كل دارايي هاي صندوق
4 4 سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر حداکثر 5% از كل دارايي هاي صندوق
5 5 سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی حداکثر 5% از كل دارايي هاي صندوق

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان